top of page

Speelt 'lotsverbondenheid' een rol voor het vaststellen van een bijdrage in de kosten van le

Hieronder bespreek ik, aan de hand van een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, een aspect dat nodig is voor het vaststellen van een bijdrage in de kosten van levensonderhoud. Dit element heet 'lotsverbondenheid'.

Alle omstandigheden van het geval

Of de ene echtgenoot aan de andere echtgenoot partneralimentatie dient te voldoen, en voor welk bedrag, moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval. Dit zijn naast financiële factoren ook niet-financiële factoren, zoals gedragingen van de echtgenoot die verzoekt om partneralimentatie.

Lotsverbondenheid?

Kan van de alimentatieplichtige in redelijkheid nog worden gevergd dat hij of zij bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de alimentatiegerechtigde, met andere woorden:

kan de lotsverbondenheid die uit het ontbonden huwelijk voortvloeit als gevolge van gedragingen van de onderhoudsgerechtigde als verbroken worden beschouwd?

In uitzonderlijke gevallen kan aan de lotsverbondenheid tussen de gescheiden partners, welke lotsverbondenheid de grondslag vormt van een onderhoudsverplichting als bedoeld in art 1:157 BW, een einde komen op de grond dat de één zich zodanig grievend jegens de ander heeft gedragen dat in redelijkheid betaling van partneralimentatie door die ander niet langer gevergd kan worden.

Deze casus

De man stelde dat de vrouw sinds het feitelijk einde van de relatie:

 • Hem in één nacht 50x heeft gebeld;

 • Meermalen langs de woning van zijn huidige vriendin is gereden;

 • Viermaal de banden van zijn auto heeft lek gestoken;

 • Hem met de dood heeft bedreigd door vanaf de telefoon van haar zus een sms-bericht aan hem te sturen met de afbeelding van twee pistolen;

 • ’s nachts in de tuin van zijn woning foto’s heeft gemaakt

 • Een van de zoons van partijen zo tegen hem heeft opgezet dat hij geen contact meter met de man wil.

De vrouw heeft verweer gevoerd:

 • Na een huwelijk van 30 jaar en de man die onverwacht vertrok kwam ze in een ‘rollercoaster’ van pijn en verdriet terecht;

 • Ze kreeg in die periode te maken met andere emotionele gebeurtenissen in de familiesfeer en vriendenkring;

 • Ze geeft toe 2,5 jaar geleden de banden van de auto van de man te hebben lek geprikt;

 • Ze heeft daarvoor haar excuses aangeboden, de kosten van de banden aan de man vergoed;

 • Ze heeft de man een avond heel vaak gebeld, omdat een van de zoons van partijen heel emotioneel was en de vrouw niet wist wat zij daarmee aan moest, vandaar dat zij heeft geprobeerd de man te bereiken;

 • Zij betwist dat zij de man met de dood heeft bedreigd;

 • Zij is wel eens door de straat van de huidige vriendin van de man gereden, maar dat is omdat een vriendin van haar verderop in diezelfde straat woont;

 • Zij heeft foto’s gemaakt in de achtertuin van de man. ze wilde aantonen dat de man met zijn huidige vriendin samenwoont.

In dit geval stelde het Hof het volgende vast:

 • Vrouw heeft 2,5 jaar geleden de banden van de auto van de man lek geprikt.

 • De andere stellingen van de man zijn door de vrouw betwist of genuanceerd. Wat hier ook van zij, de door de man gestelde gedragingen van de vrouw zijn naar het oordeel van het hof niet van dien aard dat tegen de achtergrond daarvan het verzoeken van partneralimentatie een zo kwetsende bejegening van de man oplevert, dat van hem betaling van levensonderhoud moreel niet of niet ten volle kan worden gevergd.

Het Hof oordeelt dat de gestelde gedragingen van de vrouw moeten worden gezien in het licht van de emoties die met het uiteengaan van partijen – die tijdens hun 33 jarige huwelijk 30 jaren hebben samengeleefd - gepaard zijn gegaan. De professie van de vrouw, familierechercheur bij de politie, maakt dat niet anders.

Wat is het criterium?

Daarbij geldt als criterium of voldoende feiten en omstandigheden zijn gesteld of gebleken, die maken dat van de alimentatieplichtige in redelijkheid niet of ten volle kan worden gevergd in het levensonderhoud van de alimentatiegerechtigde te voorzien. Lotsverbondenheid is een van de voornaamste gronden voor de alimentatieplicht. Niet het mogelijke wangedrag op zichzelf, maar het bij een dergelijk gedrag vorderen van steun kan in dat geval een zo kwetsende bejegening van de aangesprokene opleveren, dat van deze laatste betaling van onderhoud moreel niet of niet ten volle kan worden gevergd.

De enkele constatering van grievend gedrag jegens de onderhoudsplichtige door degene die alimentatie verzoekt, leidt niet zonder meer er toe dat de lotsverbondenheid niet langer aanwezig is. Voorts dient in het algemeen terughoudendheid te worden betracht bij de beoordeling of zich in een concreet geval een zodanige situatie voordoet, mede gelet op het onherroepelijk karakter van beëindiging of matiging van de onderhoudsverplichting. Ook dient te worden bedacht dat het op zichzelf niet ongebruikelijk is dat een relatiebreuk dan wel echtscheiding gepaard gaat met de nodige emoties. Niet iedere vorm van wangedrag dan wel grievend gedrag is daarom aanleiding om de onderhoudsverplichting te beëindigen of te matigen.

Conclusie

Het hof ziet dan ook geen aanleiding om de onderhoudsverplichting van de man te beëindigen. Evenmin bestaat voldoende grond voor matiging van de onderhoudsverplichting. De stellingen van de man worden dan ook verworpen.

Dit betekent dat lotsverbondenheid wel degelijk een belangrijke rol speelt bij het vaststellen van een bijdrage in de kosten van levensonderhoud. Het blijkt echter niet eenvoudig te zijn om te concluderen dat de lotsverbondenheid niet langer aanwezig is!

Gerechtshof Amsterdam 18-4-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1428

Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitspraak? Stel ze aan mij!

Recente berichten
Archief
Volg ons
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Basic Square
bottom of page